Instagram Pinterest Youtube

Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika hõlmab ettevõtte UAB RAVAK BALTIC, registrikood 111708172, peakontori aadress Butrimonių g. 5-205, LT-50203 Kaunas, KM-kohustuslase kood LT117081716, esindaja direktor Audrius Rudminas, tegevust füüsiliste isikute andmete töötlemisel isikuandmete kaitse seaduse ning Isikuandmete kaitse üldmääruse nr 2016/679 sätetest juhindudes.

Ettevõttele UAB RAVAK BALTIC on oluline nii Teie – meie kliendi – kui ka teiste andmesubjektide isikuandmete kaitse. Seepärast kohustume austama ja kaitsma iga andmesubjekti privaatsust.
Käesolevas privaatsuspoliitikas on ära toodud põhiteave ettevõtte UAB RAVAK BALTIC poolt teostatava isikuandmete kaitse ja andmesubjektide õiguste kohta.
Juhul, kui koos ettevõttega UAB RAVAK BALTIC küsimust lahendada ei õnnestu või siis, kui Teile valmistab muret ettevõtte UAB RAVAK BALTIC tegevus/tegevusetus, mis arvatavalt ei vasta käesoleva privaatsuspoliitka või õigusaktide nõuetele, on Teil õigus pöörduda isikuandmete kaitset reglementeerivate õigusaktide järelevalve ja kontrolli eest vastutava järelevalveasutuse poole (Andmekaitse Inspektsioon).

I   Põhimõisted

1. Isikuandmed: igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (andmesubjekti) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal;
2. Andmete töötlemine: isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine;
3. Isikuandmete vastuvõtja: füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kellele isikuandmed avaldatakse, olenemata sellest, kas tegemist on kolmanda isikuga või mitte. Vastuvõtjaiks ei peeta siiski avaliku sektori asutusi, kes võivad kooskõlas liidu või liikmesriigi õigusega saada isikuandmeid seoses konkreetse päringuga; nimetatud avaliku sektori asutused töötlevad kõnealuseid andmeid kooskõlas kohaldatavate andmekaitsenormidega vastavalt töötlemise eesmärkidele;
4. Kolmas isik: füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või organ, välja arvatud andmesubjekt, vastutav töötleja, volitatud töötleja ja isikud, kes võivad isikuandmeid töödelda vastutava töötleja või volitatud töötleja otseses alluvuses;
5. Andmesubjekti nõusolek: vabatahtlik, konkreetne, teadlik ja ühemõtteline tahteavaldus, millega andmesubjekt kas avalduse vormis või selge nõusolekut väljendava tegevusega nõustub tema kohta käivate isikuandmete töötlemisega;
6. Andmesubjekt: füüsiline isik, kelle isikuandmeid töödeldakse;
7. Isikuandmete eriliigid: isikuandmed, millest ilmneb rassiline või etniline päritolu, poliitilised vaated, usulised või filosoofilised veendumused või ametiühingusse kuulumine, terviseandmed või andmed füüsilise isiku seksuaalelu ja seksuaalse sättumuse kohta.

II   Isikuandmed

1. Isikuandmete töötlemise seaduslikud kriteeriumid

UAB RAVAK BALTIC kogub ja töötleb Teie isikuandmeid ainult isikuandmete kaitset reglementeerivates õigusaktides sätestatud seaduslikele alustele toetudes:
• Teie nõusolekul;
• Teiega sõlmitud lepingu sõlmimise ja (või) täitmise eesmärgil.

2. Isikuandmete töötlemise eesmärgid

UAB RAVAK BALTIC töötleb andmeid jae- ja hulgimüügi, garantiiteeninduse, korralise ja muu teeninduse, otseturunduse ja e-kaubanduse eesmärkidel.

3. Isikuandmete saamise allikad ja töödeldavad isikuandmed

UAB RAVAK BALTIC töötleb järgmisi andmeid:
• isikuandmeid, mida esitate kodulehel www.ravak.ee ära toodud päringu vormis (see on põhiline informatsioon, näiteks ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber, päring) – Teie nõusolekul;
• äri- (koostöölepingute) sõlmimisel saadud isikuandmeid;
• muid andmeid, mida kogutakse Teie nõusoleku alusel ja mida kirjeldatakse põhjalikult siis, kui Teilt nõusolekut taotletakse;
• muid andmeid, mida saadakse lepingu sõlmimisel Teiega ja (või) selle täitmisel.

4. Küpsised

Teie külastuskogemuse parandamiseks kasutame ettevõtte UAB RAVAK BALTIC veebilehel küpsiseid (inglise k – cookies) – väikeseid tekstifaile, mis luuakse automaatselt internetilehel surfamise käigus ning mida säilitatakse Teie arvutis või muus nutiseadmes. Küpsistega kogutud teave võimaldab meil tagada veebilehe sujuvat tööd, selle mugavat kasutamist, võimalust meie kodulehe kasutajate käitumise kohta rohkem teada saada ja selle tendentse analüüsida ning nii kodulehte, klienditeenindust kui ka ettevõtte UAB RAVAK BALTIC poolt osutatavaid teenuseid paremaks muuta.
Veebileht kasutab kahte tüüpi küpsiseid:
Esimeste osapoolte küpsised: on kirjutatud külastatava veebilehe dokumentidesse ning loetav ainult seal. Kuvatakse aadressiribal.
Kolmandate osapoolte küpsised: lisatakse kolmandate osapoolte – teiste veebilehtede – poolt, kellele kuulub teatud sisu, mida külastataval veebilehel näidatakse, näiteks kuulutused ja reklaam. Kolmandaks osapooleks võivad olla Google, Facebook, Youtube jt.
Teil on võimalik valida, kas küpsiseid lubada või mitte. Kui Te pole nõus sellega, et küpsiseid Teie arvutisse või muusse nutiseadmesse salvestatakse, võite muuta oma veebilehitseja seadeid ja kõik küpsised keelata või neid ka ükshaaval sisse- ja välja lülitada. Siiski juhime Teie tähelepanu asjaolule, et mõnel juhul võib küpsiste keelamine internetis surfamise kiirust aeglustada, teatud veebilehtede funktsioonide tööd piirata või lehele juurdepääsu üldse blokeerida.

5. Isikuandmete säilitamise tähtajad

Säilitame Teie isikuandmeid nii kaua, kui seda nõuavad nende töötlemise eesmärgid või sätestavad õigusaktid, kui neis on nõutud andmete pikemat säilitamist.
Meie eesmärgiks on vananenud ja ebavajalikku informatsiooni mitte säilitada ning tagada, et isikuandmed ja muu kliente puudutav teave oleks pidevalt ajakohastatud ja õige.

6. Isikuandmete esitamine

UAB RAVAK BALTIC esitab Teie isikuandmeid:
• Teie nõusolekul ja ainult selgelt määratletud vastuvõtjatele;
• asutustele ja organisatsioonidele vastavalt õigusaktide nõuetele;
• teistele kolmandatele isikutele Teie nõusolekul, mis on saadud konkreetsel juhul ja eesmärgil;
• võlasuhte rikkumisega seotud isikuandmete edastamine kolmandale isikule ja edastatud andmete töötlemine kolmanda isiku poolt on lubatud andmesubjekti krediidivõimelisuse hindamise eesmärgil või muul samasugusel eesmärgil ning üksnes juhul, kui vastutav või volitatud töötleja on kontrollinud edastatavate andmete õigsust ja õiguslikku alust isikuandmete edastamiseks ning on registreerinud andmeedastuse.

7. Isikuandmete volitatud töötlejad

UAB RAVAK BALTIC kasutab järgnevalt ära toodud volitatud töötlejaid, kes aitavad isikuandmete töötlemise eesmärke saavutada:
• kullerid, kes töötlevad isikuandmeid kaupade kättetoimetamise eesmärgil;
• IT-teenuseid osutav organisatsioon, kellel on töödeldavatele isikuandmetele juurdepääs IT-süsteemide ja arvutite hooldustööde teostamiseks.

III   Isikuandmete töötlemis- ja säilitamisviis

Isikuandmete töötlemist teostab nende vastutav töötleja (töötajad). Isikuandmeid töödeldakse vastutava töötleja asukohas või muus töökohas, või kaasatud volitatud töötlejate asukohas või muus töökohas. Isikuandmete töötlemist teostatakse nii automatiseeritult (arvutite abil) kui ka automatiseerimata (toimikuid, kartoteeke, paberkandjal arveid, lepinguid, vastuvõtu-üleandmisakte ja muid dokumente korraldades). Vastutav töötleja rakendab töödeldavate isikuandmete nõuetekohaseks kaitsmiseks kõiki tehnilisi ja korralduslikke meetmeid.

IV   Ettevõtte UAB RAVAK BALTIC poolt kohaldatavad isikuandmete kaitse meetmed

UAB RAVAK BALTIC tegevus internetis vastab kõigile antud tegevusele esitatavatele rahvusvaheliste õigusaktide, Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seaduste nõuetele.

1. Isikuandmete kaitse üldmäärus

UAB RAVAK BALTIC järgib andmesubjektide isikuandmete töötlemisel Isikuandmete kaitse üldmääruse sätteid ning seal on rakendatud kõiki vastavaid isikuandmete turvalisust tagavaid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, mis aitavad isikuandmeid kaitsta juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avaldamise ja mistahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

V   Andmesubjekti õiguste kasutamise kord

Teil on õigus:
• pöörduda ettevõtte UAB RAVAK BALTIC poole avaldusega saada infot Teile kuuluvate ettevõtte UAB RAVAK BALTIC poolt töödeldavate isikuandmete kohta („õigus teada“ ja „õigus tutvuda“);
• pöörduda ettevõtte UAB RAVAK BALTIC poole avaldusega Teie isikuandmeid parandada või hävitada, kui olete kindlaks teinud, et andmed on valed, mittetäielikud või ebatäpsed („õigus parandada ja hävitada“);
• pöörduda ettevõtte UAB RAVAK BALTIC poole avaldusega Teie isikuandmete töötlemine peatada, kui olete kindlaks teinud, et isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult või ebaausalt („õigus peatada“);
• pöörduda ettevõtte UAB RAVAK BALTIC poole avaldusega, et Te ei nõustu oma isikuandmete edasise töötlemisega („õigus mitte nõustuda“);
• pöörduda ettevõtte UAB RAVAK BALTIC poole avaldusega Teie isikuandmete töötlemist piirata, kui nende töötlemine on ebaseaduslik („õigus piirata“);
• pöörduda ettevõtte UAB RAVAK BALTIC poole avaldusega Teie isikuandmed kustutada, kui neid töödeldakse ebaseaduslikult või need eesmärkide, miks neid koguti või muul viisil töödeldi, täitmiseks enam vajalikud ei ole („õigus olla unustatud“);
• pöörduda ettevõtte UAB RAVAK BALTIC poole avaldusega viimase poolt töödeldavate isikuandmete kohta informatsiooni saada, ning saada oma isikuandmeid struktureeritud, laialdaselt kasutatavas, masinloetavas ja koostalitlevas vormingus („andmete ülekandmise õigus“).

UAB RAVAK BALTIC vastab andmesubjekti isikuandmetega tutvumise avaldusele hiljemalt 30 (kolmekümne) tööpäeva jooksul pärast avalduse saamist. Juhul, kui andmesubjekt teeb pärast ettevõtte UAB RAVAK BALTIC poolt töödeldavate isikuandmetega tutvumist kindlaks, et need on ebatäpsed, mittetäielikud või kogutud allikatest, millest andmesubjekti polnud teavitatud, või neid töödeldakse õigusaktide nõudeid rikkudes, on tal õigus andmete vastutavat töötlejat sellest kirjalikult teavitada ning vastutav töötleja reageerib niisugusele andmesubjekti avaldusele viivitamatult, hiljemalt 5 tööpäeva jooksul.

Antud õiguste kasutamiseks pöörduge ettevõtte UAB RAVAK BALTIC poole järgmiste kanalite kaudu:

Posti teel: Butrimonių g. 5-205, LT-50203 Kaunas
E-posti teel: info at ravak.lt
Telefonitsi: +370 373 28 013

VI   Lõppsätted

Käesolev privaatsuspoliitika on avaldatud isikuandmete vastutava töötleja kodulehel www.ravak.ee.
Käesoleva privaatsuspoliitika viimase uuendamise kuupäev on 24.07.2018.